Updates2018-01-17T15:52:52+00:00

Updates

703, 2022

Wijzigingen in februari 2022

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De bijzondere coronamaatregelen inzake onkostenvergoeding en hoogte van de vrije ruimte zijn weer vervallen.

MHB 40-40-50 Gebouwen
Er is een nieuwe tekst gemaakt betreffende toegankelijkheid van gebouwen. Verder willen we er nog op wijzen dat vanaf het jaar 2023 kantoorgebouwen tenminste over energielabel C moeten beschikken. Ook daarover tref je informatie aan.

MHB 50-10-20 Autoregeling
Overheidsinformatie over het nemen van maatregelen tegen afleiding in het verkeer.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
De belastingvrije thuiswerkvergoeding bedraagt maximaal € 2,- per dag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd, voor het eerst met ingang van 2023.

PHB 60-10-70 Ongewenst gedrag
We wijzen erop dat in het PHB een voorbeeldprotocol is opgenomen tegen ongewenst gedrag. Gezien de actualiteit van dit onderwerp adviseren we je om hieraan aandacht te besteden.

MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag
Vanwege de actualiteit van dit onderwerp komen diverse praktijkvragen en -antwoorden aan de orde.

302, 2022

Wijzigingen in januari 2022

MHB 20-30-50 ARBEIDSOVEREENKOMST MET AOW ‘er
Bij ziekte zou de doorbetalingstermijn vanaf 1 januari 2022 verkort worden van 13 weken naar zes weken. Helaas hebben we nog geen bevestiging hiervan gekregen zodat de termijn van 13 weken vooralsnog blijft bestaan.

MHB 30-10-30 ONDERNEMINGSRAAD
Per 1-1-2022 zijn de wettelijke termijnen voor het actief en passief kiesrecht gelijkgesteld en ingekort. Ook uitzendkrachten kunnen voortaan sneller meedoen. Ook aan de samenstelling van de vaste commissies worden andere eisen gesteld.

MHB 40-5-2 TRENDS / MARKTONTWIKKELINGEN
De CAO lonen in Nederland zijn in 2021 gemiddeld met 2,1 % gestegen. De CBS prijsindex is met 2,7% gestegen, zodat het bestedingspatroon met 0,6% is afgenomen. Deze cijfers zijn voorlopig, doch de ervaring leert dat bij de definitieve cijfers meestal niet meer dan 0,1 % wordt afgeweken.

MHB 40-20-22 AOW
De AOW gerechtigde leeftijd bedraagt vanaf 1 januari 2022 66 jaar en zeven maanden.

MHB 50-10-20 AUTOREGELING
De catalogusprijs waarover 16% bijtelling wordt geheven is verlaagd van € 40.000,- naar € 35.000,-. Boven dit bedrag bedraagt de bijtelling 22%.

MHB 70-10-40 VRIJWILLIGERS
De maximale belastingvrije vergoeding voor 2022 bedraagt € 1800.- per kalenderjaar. Dit bedrag is niet gewijzigd ten opzichte van 2021 (ondanks eerdere toezeggingen).

501, 2022

Wijzigingen in december 2021

PHB 60-10-50 / MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Vanaf 1 januari 2022 zijn alle gebouwen in Nederland waar gewerkt wordt of waar bezoekers komen, rookvrij. Er mag nog een speciale rookruimte zijn, maar die behoort zicht buiten het gebouw te bevinden. Daaraan zijn ook specifieke voorwaarden verbonden. De teksten in zowel het PHB als MHB zijn hierop aangepast.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De maximale transitievergoeding is voor 2022 verhoogd naar € 86.000,-. In 2021 bedroeg de maximale vergoeding € 84.000,-

712, 2021

Wijzigingen in november 2021

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
Een werkgever mag nevenwerkzaamheden niet meer verbieden, tenzij er sprake is van een rechtvaardigingsgrond.

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
De gemaakte kosten van opleidingen die verplicht zijn in het kader van wet of cao hoeven bij einde dienstverband niet meer terugbetaald te worden.

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De CBS arbeidsmarktcijfers t/m 3e kwartaal 2021 zijn beschikbaar.

PHB 30-30-5 Opleidingen – Informatie
Aandacht wordt geschonken aan de diverse scholingsregelingen die de overheid hanteert: “NL Leert Door Scholing”, “NL Leert Door Sectoraal Maatwerk”, SLIM subsidie, STAP subsidie.

MHB 30-30-5 Opleidingen – Informatie
Het artikel “Scholingsplicht voor werkgevers” is aangepast aan de actualiteit. Met dit artikel wordt op scholingsgebied het goed werkgever- en werknemerschap nader ingevuld.

PHB 40-20-15 Levensloop
De regeling levensloop is met in gang van 1 november 2021 definitief beëindigd. Daarom is deze regeling uit het Personeelshandboek verwijderd.

PHB 40-20-22 AOW
De AOW-pensioengerechtigde leeftijd voor 2026 en 2027 is vastgesteld op 67 jaar. De ontwikkeling voor de komende jaren is als volgt:

  • 2021: 66 jaar en 4 maanden
  • 2022: 66 jaar en 7 maanden
  • 2023: 66 jaar en 10 maanden
  • 2024 t/m 2027: 67 jaar.

MHB 40-40-5 Bedrijfskleding
Een werkgever mag eisen dat een werknemer tijdens werkzaamheden zijn tatoeages bedekt. Er wordt hiervoor verwezen naar een uitspraak van de Rotterdamse Kantonrechter op 18 september 2020.

311, 2021

Wijzigingen in oktober 2021

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De nieuwste arbeidsmarktcijfers van het CBS zijn hier te raadplegen. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
De nieuwe jaarrapportage over de stand van zaken van cao-regelingen in 2020 is nu toegankelijk. Dit is gebaseerd op een steekproef van 98 cao’s. Interessante informatie om je eigen arbeidsvoorwaarden eens tegen het licht te houden. Verder publiceerden we in maart het voorlopig percentage van de cao-verhogingen in 2020. Dat was 3,0%. Het definitieve percentage is nu door het CBS vastgesteld op 2,9%..

410, 2021

Wijzigingen in september 2021

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De regeling compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging is uitgesteld tot tenminste medio 2022.

PHB 40-10-10 Vakantietoeslag
Voor de bepaling van het maandsalaris waarover vakantietoeslag wordt betaald, geldt overwerk alleen mee als dit een structureel onderdeel van het werk betreft.

MHB 40-10-10 Vakantietoeslag
Voor de basis van uitbetaling van vakantietoeslag geldt overwerk alleen mee als
(1) dit een verplichting is op basis van de arbeidsovereenkomst,
(2) dit op regelmatige wijze voorkomt en
(3) de vergoeding een belangrijk onderdeel vormt van de totale vergoeding die de medewerker ontvangt.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Een onderzoek vooraf is een voorwaarde voor het toepassen van een onbelaste onkostenvergoeding.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
De onbelaste reiskostenvergoeding die i.v.m. coronamaatregelen gold tot 1 oktober 2021 is nu verlengd tot en met 31 december 2021.

MHB 50-10-20 Autoregeling
De werkgever mag een laadpaal onbelast vergoeden.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Het kabinet wil vanaf 1 januari 2022 een belastingvrije thuiswerkvergoeding toestaan van maximaal € 2,- per gewerkte dag.

MHB 60-10-30 Arbeidsomstandigheden + veiligheid
Opgenomen zijn het jaarverslag 2020 van de inspectie SZW en het jaarplan 2021.

309, 2021

Wijzigingen in juli / augustus 2021

MHB 40-40-5 Bedrijfskleding
Uitspraak Europese Hof van Justitie: verbod op hoofddoek gerechtvaardigd als de klant dat wil.

MHB 50-10-15 Dienstreizen
Voor vergoeding van buitenlandse dienstreizen is de tekst gepubliceerd uit het Handboek Loonheffingen.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De bedragen van de onkostenvergoeding bij meerdaagse dienstreizen en/of montagewerkzaamheden zijn aangepast.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Bij het hoofdstuk “Praktijkwaarnemingen kostenvergoeding voor thuiswerken” is een toevoeging gedaan. Het betreft een onderzoek van 200 organisaties inzake de toepassing en hoogte van thuiswerkvergoedingen.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Websitetoevoeging van Rijksoverheid. Onderzoek wijst uit: thuiswerken is een blijvertje.

MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Vanaf 1 januari 2022 moeten alle rookruimtes op het werk gesloten zijn.

607, 2021

Wijzigingen in juni 2021

MHB 20-30-11 Flexibele arbeidsovereenkomsten / Vakantiewerkers
Per 1 juli moet aan oproepkrachten die twaalf maanden bij je in dienst zijn een aanbod gedaan worden voor een vaste arbeidsomvang. Hierover zijn de regels enigszins aangescherpt, zodat meer duidelijkheid ontstaat

MHB 40-10-10 Vakantietoeslag
Sinds 12 juni 2021 is de inspectie SZW gerechtigd een boete op te leggen als een werkgever geen of te weinig vakantiegeld betaalt. De boetebedragen zijn in de regeling zichtbaar gemaakt.

406, 2021

Wijzigingen in mei 2021

MHB 20-10-10 Privacybeleid
Toegevoegd is de Cybersecuritymonitor van het CBS, waarin geschetst wordt met welke (interne) ICT-incidenten organisaties te maken kunnen hebben.

PHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW’er
Vanaf 1 januari 2022 wordt de loondoorbetalingstermijn bij ziekte teruggebracht van 13 naar 6 weken. Reïntegratieverplichting is niet van toepassing.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De invoering van de compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging is uitgesteld tot nader orde.

MHB 40-20-20 Pensioen
De invoering van de nieuwe pensioenwet loopt vertraging op en treedt nu een jaar later dan verwacht in werking: 1 januari 2023.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de vaste vergoeding nog niet te worden aangepast. De tijd dat deze regeling geldt is verlengd tot 1 oktober 2021. Voorwaarde blijft dat de vaste vergoeding al vóór 13 maart 2020 werd toegekend.

MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag
Organisaties vanaf 50 werknemers moeten een regeling hebben voor het melden van vermoedelijke misstanden in de organisatie, oftewel een klokkenluidersregeling. Bij veel organisaties laat het integriteitsbeleid echter nog te wensen over, blijkt uit een verkenning van het Huis voor Klokkenluiders. De publicatie is toegankelijk vanuit deze regeling.

305, 2021

Wijzigingen in april 2021

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Wijziging 1: Overzicht Cedeo-erkende aanbieders kan nu worden geraadpleegd.

Wijziging 2: Vanaf 1 januari 2022 wordt het voor individuen mogelijk om een opleidingsbudget aan te vragen bij de overheid. Dit vervangt dan de huidige belastingaftrek voor studiekosten. De voorinformatie is nu reeds beschikbaar.

MHB 40-10-10 Vakantietoeslag
Toegevoegd is dat over de transitievergoeding geen vakantietoeslag hoeft te worden betaald.

MHB 40-30-35 Vakantie
In verband met nieuw Europees recht ben je verplicht om mede