Updates2018-01-17T15:52:52+00:00

Updates

506, 2023

Wijzigingen in april & mei 2023

PHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW’er
Werkgevers hoeven per 1 juli 2023 bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer het loon nog maar zes weken door te betalen. De verkorte termijn geldt ook voor de re-integratieverplichtingen, het opzegverbod bij ziekte én het recht op een Ziektewetuitkering.

PHB 30-30-5 Informatie opleidingen
De recent ingevoerde subsidie voor opleidingen (STAP-budget) zal in 2024 alweer beëindigd worden.

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
Correctie ziekteverzuimcijfers 2022. Voor organisaties van 1-10 medewerkers geldt over 2022 een percentage van 3,5%. Voor 11-100 medewerkers 5,0%. Voor meer dan 100 werknemers 6,3%.

1404, 2023

Wijzigingen in maart 2023

PHB 40-10-5 Salarisbeleid
De gemiddelde CAO-verhoging in Nederland in 2022 bedroeg 3,3%. Dit percentage is ook vastgelegd in MHB 40-5-2 (Trends / Marktontwikkelingen).

MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag
De nieuwe Wet Klokkenluidersregeling die op 18 februari 2023 in werking is getreden wordt toegelicht. Werkgevers in de private sector met 50-249 werknemers moeten op 17 december 2023 aan de nieuwe eisen voldoen. In dezelfde regeling is ook het PHB gewijzigd. Daar tref je een nieuwe voorbeeldregeling aan.

603, 2023

Wijzigingen in februari 2023

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
Actuele informatie van de arbeidsmarktsituatie is toegevoegd.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
Aandacht voor de arbeidsvoorwaardennota 2023 van de gezamenlijke werkgeversverenigingen AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW.

PHB 60-10-12 Ziekteverzuim
In de voorbeeldregeling zijn de ziekteverzuimcijfers geactualiseerd. Hier worden de eigen bedrijfscijfers vergeleken met de landelijke cijfers.

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
De (voorlopige) ziekteverzuimcijfers t/m 2023 staan vermeld. Er is sprake van een stijgende tendens.

602, 2023

Wijzigingen in januari 2023

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De maximale transitievergoeding is in 2023 verhoogd van € 86.000,- naar € 89.000,-.

MHB 40-05-02 Trends / Marktontwikkelingen
De voorlopige cijfers betreffende ontwikkeling van de CAO lonen in 2022 en ontwikkeling prijsindex 2022 zijn: + 3,2% en + 10,0 %. De reële loonontwikkeling bedraagt dus -6,8%.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De bedragen voor vergoedingen tijdens dienstreizen zijn aangepast aan de nieuwe normen.

MHB 70-10-10 Maaltijdvergoeding
De waarde van een maaltijd in de bedrijfskantine is per 1 januari 2023 verhoogd van € 3,35 naar € 3,50.

MHB 70-10-40 Vrijwilligers
De maximale vrijwilligersvergoeding is per 1 januari 2023 verhoogd van € 1800,- per jaar naar € 1900,-.

601, 2023

Wijzigingen in december 2022

MHB 40-20-20 Pensioenen
Op 22 december is de nieuwe pensioenwet in de Tweede Kamer aangenomen. Nu wacht nog de behandeling in de Eerste Kamer.

MHB 50-10-20 Autoregeling
Per 1 januari 2023 wordt de catalogusprijs waarover korting in de bijtelling voor emissievrije personenauto’s van toepassing is, verlaagd van € 35.000,- naar € 30.000,-. Verder is de datum van ingang voor het registreren van de CO2 uitstoot van auto’s verplaatst van 1 januari naar 1 juli 2023. Dit geldt alleen voor bedrijven met meer dan 100 werknemers.

MHB 50-10-25 Fietsregeling
Als een werknemer een fiets wil overnemen die hem door de werkgever ter beschikking is gesteld, dan moet rekening worden gehouden met een waardevermindering van 20% per jaar.

PHB 50-20-20 Kinderopvang
Voor de actuele toeslagen voor 2023: zie de site van de Belastingdienst, waarvoor een nieuwe doorklik is gemaakt.

1212, 2022

Wijzigingen in november 2022

MHB 40-5-2 Arbeidsvoorwaarden / Trends / Marktontwikkelingen
De jaarrapportage CAO-afspraken 2021 is gepubliceerd. Hierin staan de (gemiddelde) ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden van 639 CAO’s in het jaar 2021. Tevens is in deze regeling vermeld dat de CAO lonen t/m oktober 2022 gemiddeld met 3,5% zijn gestegen en de prijsindex met een ongekende 14,3%.

PHB 40-20-22 AOW
De AOW leeftijd gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden.

911, 2022

Wijzigingen in oktober 2022

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
De overheid heeft een nieuw online platform Leeroverzicht gelanceerd. Dit biedt een overzicht van meer dan 70.000 opleidingen. Ook staat daarin vermeld welke financiële regelingen er zijn om de kosten (gedeeltelijk) te betalen. Toegang is vanuit dit hoofdstuk mogelijk.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Het percentage van de loonsom dat besteed kan worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen wordt per 1 januari 2023 (wederom) verhoogd naar 3%. Dit geldt voor de eerste € 400.000,- van de loonsom. Vanaf 1 januari 2024 gaat dit percentage weer omlaag naar 1,92%

MHB 40-30-55 Bijzonder verlof
We hebben een White Paper ontvangen van Visma/Raet met als onderwerp “Wat te doen bij verzoek om betaald ouderschapsverlof”.

1310, 2022

Wijzigingen in september 2022

MHB 40-10-7 Salarisschalen en wettelijk minimumloon
Per 1 januari zal het wettelijk minimumloon met 10,15% worden verhoogd.

MHB 40-20-05 Werkkostenregeling
Vanaf 1 januari 2023 wordt de vrije ruimte verhoogd van 1,7% naar 1,92% over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom.

PHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
Vanaf 1 januari 2023 wordt de kilometervergoeding verhoogd van 19 cent naar 21 cent.

609, 2022

Wijzigingen in augustus 2022

MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Bij “standplaats” is een toelichting geplaatst over het vermelden van (eventuele) wisselende plaatsen. Verder is er een toelichting geplaatst in verband met het tijdig informeren van medewerkers over arbeidsvoorwaarden en overige gegevens. Dit in verband met de inwerkingtreding van de Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus.

MHB 20-30-11 Flexibele arbeidsovereenkomsten
Sinds 1 augustus gelden er voorschriften omtrent het vastleggen van de te werken dagen ingeval van een oproepovereenkomst. Ook kan de werknemer die tenminste 26 weken in dienst is een verzoek indienen om werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden.

MHB 20-50-35 Overlijden (uitkering)
De teksten bij overlijdensuitkering en postuum loon zijn aangepast.

MHB 40-10-35 Jubileumuitkering
De jubileumuitkering bij 25 en 40 jarig dienstverband is gebaseerd op het maandloon exclusief de vakantiebijslag of andere bijzondere beloningen. Dit schrijft de Staatssecretaris van Financiën in een toelichting van 28 juli 2022..

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Er is een splitsing gemaakt tussen zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Reeds eerder was gemeld dat vanaf 2 augustus de eerste negen weken van het ouderschapsverlof betaald zullen worden via een uitkering van het UWV (tot 70% van het maximum dagloon).

MHB 60-10-10 Verzuimprotocol en re-integratie
Toegevoegd is de geactualiseerde “Werkwijzer Poortwachter” van het UWV. Deze richtlijn geeft aan wat de bedoeling is bij de re-integratie en waarop gelet moet worden.

1908, 2022

Wijzigingen in juni & juli 2022

MHB 20-20-5 Werving en selectie / Wervingsprocedure
Toegevoegd is een White Paper van Visma met tips om kandidaatgericht te werk te gaan bij de werving van nieuwe medewerkers.

MHB 20-30-5 Aanstelling / Uitgangspunten
Per 1 augustus treedt de richtlijn (=wet) transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Dit betreft een uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever, afspraken over verplichte opleidingen, al dan niet verbod op nevenwerkzaamheden en verzoeken van medewerkers om een meer voorspelbare arbeidsrelatie.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Sinds 1 juli vallen de kosten voor een corona (zelf)test onder de gerichte vrijstellingen.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De bedragen voor dienstreizen (maaltijden etc.) zijn aangepast aan het vernieuwde handboek loonheffingen.